The 108 names of Surya


Adideva Diptanshu Prabhakara Surya
Aditisuta Dwadasatman Prajadhyaksha Swarga-dwara
Aindhna Dwapara Prajadwara Tamounda
Aja Gabhastimat Prandharana Teja
Alolupa Indra Prasantatman Tejasampati
Ananta Jatharagni Prithibi Treta
Angaraka Jaya Purusha Tripistapa
Ansu Jimuta Pusha Twastri
Apa Jivana Ravi Vaidyutagni
Aravindaksha Kala Rudra Vaisravana
Arihan Kala Sagara Vanhi
Arka Kalachakra Samvartaka Varada
Aryaman Kaladhyaksha Samvatsara-kara Varuna
Aswattha Kali Sanaichara Vayu
Bhaga Kamada Sanatana Veda-karttri
Bhanu Kapila Sarvadi Vedanga
Bhutadi Kastha Sarvatomukha Vedavahana
Bhutapati Kha Saswata Visala
Bhutasraya Krita Sauri Vishnu
Bibhavasu Kshapa Savitri Viswakarma
Brahma Maitreya. Sighraga Viswatman
Budha Manas Skanda Viswatomukha
Characharatman Matri Soma Vivaswat
Dehakarti Mokshadwara Srastri Vrihaspati
Dhanwantari Mrityu Suchi Vyaktavyakta
Dharmadhwaja Muhurtta Sukhsmatman Yama
Dhatri Pitamaha Sukra Kshana
Dhumaketu Pitri Suparna Yogin